!!!AKCE!!! DOPRAVNÉ NA BALÍK DO 150cm ZA 99Kč. !!!AKCE!!!

773 236 300
Infolinka 8:00 - 16:00
KOŠÍK
JE PRÁZDNÝ
Měna:

Obchodní a dodací podmínky

obchodní společnosti

CHALUPA interiéry s.r.o.

se sídlem Salaš 98, Zlín 763 51

identifikační číslo: 26215624

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37092.

Článek 1 – Vymezení pojmů

Dodavatelem se rozumí společnost CHALUPA interiéry s.r.o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo zhotovitele.

Zákazníkem se rozumí osoba, která projevila zájem o uzavření smlouvy s dodavatelem.

Odběratelem se rozumí osoba, která uzavřela s dodavatelem smlouvu, tj. osoba v právním postavení kupujícího či objednatele.

Smlouvou se rozumí buď dohoda uzavřená postupem podle čl. 4 (Uzavírání smluv), nebo dohoda uzavřená jinak v souladu s platnými zákonnými pravidly.

Montáží se rozumí zejména zabudování a úprava zařízení (dveří, zárubní, podlah, parapetů apod.).

Písemností se rozumí listina, nebo zpráva odeslaná e-mailem, pokud lze identifikovat její obsah a osobu, která zprávu odeslala.

Článek 2

Všeobecné smluvní a dodací podmínky dodavatele (dále jen „Podmínky“) upravují rámcové podmínky pro realizaci dodávky a případné montáže produktů, s nimiž dodavatel obchoduje, vztahují se jak na smlouvy kupní, tak na smlouvy o dílo.

Část druhá těchto dodacích podmínek se vztahuje na závazky z kupních smluv a na tu část závazku ze smluv o dílo, která se týká zboží.

Část třetí těchto dodacích podmínek se vztahuje na tu část závazku ze smlouvy o dílo, které se týká montáže.

Tyto podmínky se použijí rovněž pro obchody realizované prostřednictvím e-shopu dodavatele.

Článek 3 – Změna obchodních podmínek

Každá ze stran je oprávněna v přiměřeném rozsahu jednostranně navrhnout změnu obchodních podmínek. Nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.

Změna obchodních podmínek musí být druhé straně oznámena písemně.

Pokud druhá strana se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně navrhované změny odmítnout a vypovědět smlouvu, jíž se takové změny týkají. Účinky výpovědi smlouvy nastávají uplynutím měsíční výpovědní doby, která začíná běže okamžikem doručení výpovědi druhé straně.

Článek 4 – Uzavírání smluv

Dodavatel vyhotoví podle písemně či ústně sdělených požadavků zákazníka návrh na uzavření smlouvy na formuláři generovaném zpravidla informačním systémem dodavatele (dále jen „Formulář“).

Aby se jednalo o platný návrh na uzavření smlouvy, musí Formulář obsahovat sám nebo ve spojení s jinými listinami alespoň:

 • označení a co nejpřesnější popis odebíraného zboží či služby (montáže)
 • údaj ceny bez DPH
 • text: "Otázky zde neřešené se řídí Všeobecnými smluvními a dodacími podmínkami Nodo art s.r.o., které se stávají součástí této smlouvy, strany se s nimi před podpisem této smlouvy seznámily a s jejich obsahem souhlasí. ", nebo jiný text se stejným významem.  

Zákazník se zavazuje, že před potvrzením Formuláře se s dodacími podmínkami uvedenými v odst. 2 písm. c) seznámí. Podpisem Formuláře zákazník potvrzuje, že se s dodacími podmínkami uvedenými v odst. 2 písm. c) seznámil a že s nimi souhlasí.

Potvrzení Formuláře se provádí podpisem, který musí obsahovat alespoň:

 • uvedení jména, příjmení a u právnických osob také jejich název jakož i jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k uzavření smlouvy a
 • vlastnoruční podpis této osoby. 

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy je bez výhrad podepsán Formulář zákazníkem a dodavatelem.

Článek 5 – Výhrady, námitky a doplnění

Připojí-li před podpisem či současně s podpisem Formuláře zákazník jakékoliv výhrady k jeho obsahu, jedná se o odmítnutí nabídky a považuje se za novou nabídku, jejíž přijetí vyžaduje bezvýhradné potvrzení dodavatelem.

Nastane-li situace podle odst. 1, vyhotoví dodavatel podle změněných údajů nový Formulář a strany dále postupují podle čl. 4.

Dle platného občanského zákoníku uplatňuje dodavatel výhradu vlastnického práva. Zboží je výlučným vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na odběratele již převzetím zboží.

Část II. – Ustanovení o koupi a prodeji

Článek 6 – Základní povinnosti

Na základě uzavřené smlouvy dodá dodavatel odběrateli zboží v ní uvedené a převede na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

Dodavatel dodá zboží ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při překročení dodací lhůty je odběratel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:

 • 0,01 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den 10. kalendářního dne prodlení.
 • 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 11. do 20. kalendářního dne prodlení.
 • 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 21. do 30. kalendářního dne prodlení.
 • 0,15 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 31. dne prodlení. 

Toto ustanovení se nepoužije, pokud k překročení dodací lhůty došlo z důvodů na straně odběratele nebo z důvodů vylučujících odpovědnost (zejména vyšší moc dle čl. 22).

Je-li dodavatel v prodlení s plněním svého závazku více než 30 dnů, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.

O překročení dodací lhůty je povinen dodavatel odběratele bezodkladně informovat.

Odběratel zaplatí za zboží cenu uvedenou ve smlouvě.

Před zaplacením celé ceny nepřejde na odběratele vlastnické právo k předmětu smlouvy. Do doby zaplacení celé kupní ceny a přechodu vlastnického práva nesmí odběratel zboží zpracovat nebo prodat, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Dodavatel může umožnit odběrateli vrátit zboží, a to za předpokladu, že zboží není nijak poškozeno nebo použito. Vrácení zboží není nárokovatelné a je závislé na vůli dodavateli. Při vrácení zboží bude dodavatelem účtován poplatek za vrácení zboží ve výši 20% z původní ceny bez DPH, s čímž odběratel vyslovuje souhlas tím, že zboží vrátí dodavateli. Neplatí pro zboží objednané přes e-shop.

Článek 7 – Kvalita výrobků

Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží bylo vyrobeno v souladu s platnou legislativou a v souladu s platnými normami ČSN, případně DIN na území České republiky.

Článek 8 – Doklady ke zboží a balení zboží

Dodavatel dodává spolu se zbožím následující dokumenty:

 • dodací list,
 • návod k obsluze, je-li vyžadován obecně závaznými právními předpisy. 

Další doklady přiloží dodavatel ke zboží na základě dohody s odběratelem, nebo stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

Článek 9 – Obal zboží a nakládání s ním

Na obal se nevztahuje výhrada vlastnického práva podle čl. 6 odst. 7.

Odběratel je jako vlastník obalu povinen s obalem zacházet jako s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.

Odst. 1 a 2 se nepoužijí na proložky a palety, pokud je na nich (s nimi) zboží dodáváno. Proložky a palety je odběratel povinen vrátit ve lhůtě sjednané s dodavatelem, jinak bez zbytečného odkladu po té, co zboží převzal.

Překročí-li prodlení s plněním povinnosti podle odst. 3 dobu 30 dnů od převzetí zboží, je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodaného zboží bez DPH za každý další i jen započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Článek 10 – Odpovědnost za vady dodávaného zařízení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá za to, že zboží je v souladu s podmínkami, které vyplývají ze smlouvy, a že zboží při převzetí odběratelem nemá vady.

Odpovědnost za vady instalace je upravena těmito podmínkami samostatně.

Článek 11 – Podstatné vady dodávaného zboží

Odběratel je povinen zajistit prohlídku zboží do jednoho dne od data vyskladnění ze skladu dodavatele. Individuálně mohou strany dohodnout jinou lhůtu k prohlídce zjevných vad. Takováto jiná lhůta musí být sjednána písemně.

Má-li zboží vady podstatné, tj. o nichž dodavatel při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že odběratel by smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal, zejména vady počtu kusů a balení, je odběratel povinen okamžitě po jejich zjištění odeslat dodavateli písemnost, ve které oznámí dodavateli vady; součástí tohoto oznámení je:

 • přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy (tj. zpravidla číslo uvedené na Formuláři), případně na výdejce;
 • popis a rozsah vady;
 • fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
 • uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle čl. 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná. 

Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.

Své stanovisko k reklamaci je povinen dodavatel oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 2.

Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nelze přičítat dodavateli, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zboží v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které odběratel nemohl neznat.

Článek 12 – Ostatní vady dodávaného zboží a záruka

Dodavatel zaručuje plnou funkčnost dodávaného zboží po dobu 24 měsíců od data dodání, případně montáže, nejdéle však 26 měsíců ode dne, kdy bylo zboží připraveno k převzetí v závodě dodavatele. Byly-li současně se zbožím předány záruční podmínky výrobce, mají přednost před ustanovením Podmínek.

Zjistí-li odběratel vady týkající se funkčnosti dodávaného zboží, je povinen do 5 dnů od jejich zjištění odeslat písemnost, ve které oznámí dodavateli vady; součástí tohoto oznámení je:

 • přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy (tj. zpravidla číslo uvedené na Formuláři), případně na výdejce;
 • popis a rozsah vady;
 • fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
 • uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle čl. 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná. 

Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.

Uplynutím záruční doby podle odst. 1 se nároky z vad promlčují.

Své stanovisko k reklamaci je povinen dodavatel oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 2.

Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil dodavatel, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zařízení v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které odběratel nemohl znát.

Článek 13 – Nároky z vad

Má-li zboží vady podle čl. 11, má odběratel tyto nároky z vad:

 • výměnu vadného dílu za nový,
 • dodání chybějícího zboží,
 • opravu vady zboží,
 • slevu do výše ceny poškozeného nebo vadného dílu, nejvýše však do 5 % celkové ceny dodávaného zboží bez DPH,
 • odstoupení od smlouvy. 

Má-li zboží vady podle čl. 12, má odběratel tyto nároky z vad:

 • odstranění vady zboží,
 • slevu do výše ceny vadného dílu, nejvýše však do 5 % celkové ceny dodávaného zboží bez DPH, 

Nároky podle odst. 1 a 2 nelze bez předchozího písemného souhlasu dodavatele:

 • uplatnit současně
 • měnit. 

Do odstranění vady není odběratel povinen platit část kupní ceny, která odpovídá jeho právu na slevu z kupní ceny.

Náklady spojené s realizací nároků z vad nese dodavatel.

Dodavatel nepředpokládá, že odběrateli může vzniknout škoda vyšší, než je hodnota dodávaného zboží.

Článek 14 – Stanovení a úhrada kupní ceny

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká dodáním zboží odběrateli, nestanoví-li smlouva jinak.

Kupní cena bude placena způsobem a ve lhůtách uvedených v daňovém dokladu předávaném se zbožím.

Prodlení s placením kupní ceny vzniká marným uplynutím data splatnosti. Nezaplacení kupní ceny s prodlením delším než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé částky na účet dodavatele.

Nezaplatí-li odběratel kupní cenu v souladu s odst. 1 až 5, je dodavatel oprávněn pozastavit plnění dílčích plnění podle Smlouvy a plnění z jiných smluv s odběratelem, a to až do zaplacení všech splatných pohledávek odběratele.

Skutečnost, že došlo při přepravě zboží ke ztrátě originálu faktury či jiného dokladu zasílaného se zbožím, neopravňuje odběratele k odkladu placení kupní ceny. Dojde-li ke ztrátě dokladů uvedených v předchozí větě, je odběratel povinen oznámit to do 2 dnů od převzetí zboží dodavateli; dodavatel je povinen bezodkladně zaslat odběrateli číslo účtu, na který má být kupní cena placena a bez zbytečného odkladu také opis ztracených dokladů.

Odběratel je povinen zabezpečit platbu tak, aby na účet dodavatele byla po odečtení případných bankovních poplatků připsána částka odpovídající celé dohodnuté kupní ceně. Bude-li připsána částka nižší než kupní cena z důvodu, že od ní byly odečteny bankovní poplatky, je dodavatel oprávněn požadovat vyrovnání vzniklého rozdílu a navíc smluvní pokutu ve výši jedné poloviny nepřipsaného rozdílu.

Uplatní-li odběratel reklamaci, není to důvodem nezaplacení i jen části kupní ceny.

10. Pohledávky dle těchto smluvních podmínek jsou dodavatelem zastaveny ve prospěch smluvních bankovních ústavů společnosti Kili, s.r.o. Odběratel s tímto souhlasí a na žádost odběratele je dodavatel povinen sdělit konkrétní bankovní ústav, v jehož prospěch je pohledávka za odběratelem zastavena.

Článek 15 – Úrok z prodlení a smluvní pokuta

V případě prodlení odběratele s placením jakékoliv peněžité částky podle této smlouvy může dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i jen započatý den prodlení.

V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli krom úroku z prodlení (viz odst. 1 tohoto článku) také úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit.

Část III. – Ustanovení o montáži

Článek 16 – Základní povinnosti

Je-li mezi stranami pro dodávku zboží sjednána také montáž, zahrnuje také školení odběratele pro manipulaci se zbožím a jeho ošetřování, vyžaduje-li to povaha montovaného zboží.

Před započetím montáže, případně v takových lhůtách v průběhu montáže, aby nebyl ohrožen hladký průběh montáže a termín jejího dokončení, je odběratel povinen zajistit:

 • přístup k místu montáže v rozsahu požadovaném dodavatelem
 • přípojku elektrické energie pro přístroje dodavatele použité při montáži
 • manipulační prostor a manipulační prostředky v takovém rozsahu, aby bylo možno bezpečně a bez zbytečné manipulace zajistit instalaci zařízení
 • vybourání, popř. vysekání otvorů v místě montáže podle pokynů dodavatele
 • další součinnost, která bude vymezena ve smlouvě, nebo vyplývá ze zákona. 

Náklady na činnosti podle odst. 2 nese odběratel.

Informace nutné pro splnění povinností podle odst. 2 sděluje dodavatel odběrateli v dostatečném předstihu, zpravidla při uzavření smlouvy.

Nesplnění povinnosti součinnosti podle odst. 2 způsobuje nemožnost plnění na straně dodavatele. Dojde-li k překročení termínu montáže vlivem porušení povinností odběratele podle odst. 3:

·          prodlužuje se o dobu vzniklého prodlení lhůta pro provedení montáže

·          může požadovat dodavatel smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každou osobu, která jeho jménem závazek měla plnit, a to za každou i jen započatou hodinu neposkytnuté součinnosti, maximálně však v rozsahu 12 hodin za každý den prodlení; nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Nárok na smluvní pokutu podle odst. 5 a na související náhradu škody vzniká jejím písemným uplatněním. Na placení těchto částek se použije čl. 14 obdobně.

Vznikne-li v důsledku nesplnění povinnosti podle odst. 2 písm. d) netěsnost po provedené montáži dveří či zárubní, je odstranění této netěsnosti víceprací nezahrnutou do ceny montáže.

Montáž provádí dodavatel ve lhůtě vyplývající ze smlouvy. V případě prodlení s prováděním montáže se použije čl. 6 odst. 2 až 4 obdobně.

Při provádění montáže je povinen postupovat dodavatel s odbornou péčí.

10. Dodavatel je oprávněn k plnění svých povinností použít subdodavatele.

Článek 17 – Předání montáže

Po provedení montáže uskuteční dodavatel její předání.

Montáž se považuje za předanou v okamžiku, kdy odběratele písemně potvrdí převzetí montáže.

Odběratel je povinen montáž převzít, jestliže po jejím provedení lze předmět montáže užívat způsobem odpovídajícím jeho povaze, i když má drobné vady a nedodělky.

Jsou-li splněny podmínky podle odst. 3 a odběratel montáž nepřevezme, resp. nepotvrdí její převzetí:

 • je dnem předání montáže den, ve kterém byl odběratel k převzetí montáže prokazatelně vyzván (den poskytnutí služby),
 • je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny montáže za každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti podle odst. 3, nejméně však 5.000,- Kč. 

Ustanovením předchozích odstavců nejdou dotčeny nároky odběratele z vad.

Při vadách montáže postupují smluvní strany podle čl. 12 a 13 obdobně.

Článek 18 – Cena za montáž

Nárok na zaplacení ceny montáže sjednané ve smlouvě vzniká předáním montáže [čl. 17 odst. 2 nebo čl. 17 odst. 4 písm. a)], nestanoví-li Smlouva jinak.

Na cenu za montáž se vztahuje ustanovení o placení kupní ceny za zboží podle čl. 14, nestanoví-li Smlouva jinak.

Část IV – Společná a závěrečná ustanovení

Článek 19 – Zajištění práv směnkou

Pokud byla vystavena k zajištění práv dodavatele vlastní blankosměnka odběratele, je oprávněn dodavatel realizovat práva z ní, pokud bude odběratel v prodlení s plněním jakéhokoliv svého závazku vůči dodavateli po dobu delší než 60 dnů.

V blankosměnce je oprávněn dodavatel vyplnit:

 • údaj splatnosti,
 • dlužnou částku (směnečný peníz).
 • Jako údaj splatnosti podle odst. 2 písm. a) může být uveden i údaj „na viděnou“. 

Jako částka podle odst. 2 písm. b) může být uvedena částka splatných pohledávek včetně smluvních pokut, náhrady škody a jejího příslušenství.

Dodavatel vydá odběrateli originál listiny směnky, jakmile dojde k ukončení obchodního styku a veškeré závazky odběratele vůči dodavateli budou zcela vyrovnány.

Článek 20 – Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Stanoví-li tato smlouva, nebo obecně závazný právní předpis, že došlo k podstatnému porušení smlouvy, může strana, která smlouvu neporušila, od této smlouvy odstoupit.

Došlo-li k překročení dodací lhůty ve smyslu čl. 6 odst. 2 z důvodu nesplnění podmínek sjednaných mezi dodavatelem a jeho smluvním partnerem (zpravidla výrobcem), je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dodavatel.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na
dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je
jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající
od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem,
pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupíli spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
odeslal.

Článek 21 – Ustanovení o formě

Smlouvu mezi stranami lze měnit pouze písemně.

Písemnou formou strany rozumějí písemnost v listinné podobě, e-mail či fax pokud je podepsán osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní stranu.

Byl-li použit k písemné komunikaci e-mail, je adresát písemnosti oprávněn si do 3 pracovních dnů od doručení e-mailu vyžádat ještě další podobu písemnosti (například fax, či listinu). Nebude-li doplněna další podoba listiny v době přiměřené od doručení žádosti, nebude se e-mailová zpráva požadovat za doručenou.

Odstoupení od smlouvy se oznamuje:

 • e-mailem, jehož text bude současně zaslán faxem, nebo
 • dopisem zaslaným držitelem poštovní licence. 

Pro použití a účinky zaručeného elektronického podpisu a datových schránek platí obecně závazné právní předpisy

Článek 22 – Vyšší moc

Stane-li se plnění jedné ze stran nemožným v důsledku změn, které mají svou povahu v politických, ekonomických, přírodních a provozních událostech a změnách, není strana v době trvání takové překážky odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud překážku sama nezavinila a pokud překážku nebylo možno prostředky, které má běžně k dispozici, odvrátit nebo překonat.

Za okolnosti vyšší moci podle odst. 1 strany považují zejména stávky v oblasti dopravy, embarga, živelné pohromy, teroristické útoky, dlouhodobé výpadky dodávek energie či nehody způsobující dopravní kolaps.

Za vyšší moc podle odst. 1 se nepovažuje okolnost, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (insolvence). 

Strana, které překážka brání splnění povinností ze smlouvy, o tom zpraví písemně protistranu bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která neoznámením vznikne.

Působení vyšší moci vylučuje nárok na smluvní pokutu.

Článek 23 – Závaznost obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že smlouvy uzavírá pouze na základě těchto dodacích podmínek.

Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dodacími podmínkami a souhlasí s nimi.

Je-li některé ustanovení dodacích podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky dodacích podmínek vyžadují písemnou formu.

Článek 24 – Ujednání o právním režimu

Dokumenty, jež byly vyměněny nebo jsou používány stranami, mají toto pořadí přednosti:

 • smlouva mezi stranami (uzavřená zpravidla na Formuláři), její změny a doplňky
 • cenová nabídka přiložená ke smlouvě podle bodu 1., pokud na ni smlouva podle bodu 1. odkazuje
 • ostatní dokumenty, o kterých se zmiňuje smlouva podle bodu 1., které byly odsouhlaseny oběma stranami
 • podmínky
 • ostatní dokumenty předávané spolu se smlouvou, pokud jsou závazné podle obecně závazných právních předpisů. 

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvu, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat jako rozhodce: JUDr. Karel Schelle, LL.M., MBA, advokát vedený Českou advokátní komorou pod č. 12495, místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:

poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu rozhodce

zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Článek 25 – Ochrana autorských práv

Dodavatel jakožto provozovatel webových stránek www.nodoshop.cz a e-shopu na http://nodoshop.cz je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k e-shopu a k webové prezentaci a jejímu obsahu. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví dodavatele nebo disponuje výhradní licencí k jejich publikaci na svých webových stránkách.

Veškeré texty, obrazové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

Bez předchozího písemného souhlasu dodavatele nesmí být jakékoli materiály (obsah webových stránek) uvedené v odst. 2 tohoto článku kopírovány, rozmnožovány, upravovány, využívány byť pro potřeby odběratele a jeho prezentaci a dále šířeny v jakékoliv formě. Odběratelé nejsou oprávněni kopírovat loga výrobců a veškerého dalšího obsahu byť v dobré víře publikovat na svých webových stránkách nebo je jiným způsobem využívat bez kvalifikovaného písemného souhlasu uvedeného shora. Neoprávněné použití materiálů z e-shopu bude jakožto neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv dodavatele považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě má dodavatel právo na náhradu škody.  

 

Článek 26 - Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Zboží skladem na naší kamenné prodejně je doručováno do dalšího dne od objednání, objednávka ale musí být odeslána do 10:00 hod. pracovního dne. Příjemce zboží je povinen zásilku zkontrolovat a převzít pouze v případě není-li zásilka/obal jakkoliv poškozená. V případě převzetí zasilky příjemcem musí být poškození zásilky/obalu oznámeno a zapsáno do přepravního listu dopravce.

 

Doprava zdarma se vztahuje na zboží o hmotnosti do 30 kg, a rozměrech do 150 cm délky, 60 cm výšky a 80 cm šířky (maximálně dva balíky, třetí a další balík bude účtováno dopravné dle ceníku).

 

Plošný materiál, matrace, rošty, granitové dřezy a zboží délky nad 200 cm nepřepravujeme přepravními společnostmi. Zákazník si tento materiál může odebrat pouze osobně na prodejně NODO nebo sjednaném místě, a nebo mu ho přivezeme vlastní dopravou dle sjednaných cen.

 

Listy dýhy zasíláme smotané v běžném balíku.

 

CENÍK PŘEPRAVY BALÍKŮ

 
Osobní odběr - prodejna NODO (platí i pro matrace a rošty)
ZDARMA
PLOŠNÝ MATERIÁL - NELZE ZASLAT, POUZE OSOBNÍ ODBĚR Zlín - Salaš - 7-14:30h
ZDARMA
DPD Česká republika - běžný balík do délky 150cm
99Kč
DPD Česká republika - běžný balík do délky 200cm
329Kč
DPD Slovenská republika - běžný balík do délky 150cm (platba pouze dobírkou, cena uvedena včetně poplatku za dobírku)
360Kč
Dobírka
 
39Kč

*Max. hmotnost zásilky do 30 kg.

*Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

 

 

Článek 27 - zásady ochrany osobních údajů GDPR

V CHALUPA interiéry s.r.o. věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Vaše data u nás vždy byla, jsou a budou i nadále v bezpečí.

V souladu s evropským nařízením GDPR vás informujeme o tom, jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme. Podrobné informace naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů GDPR na našich stránkách. 

Článek 28 - mimosoudního řešení sporu

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt
mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)
a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze
nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.